Metodik prevence

Prevence je slovo, které každý z nás slýchává velice často. Víme ale, co tento pojem doopravdy znamená?  Slovo prevence je latinského původu a znamená opatření učiněná předem, včasnou obranu nebo ochranu. Všeobecně se jedná o předcházení, případně minimalizaci jevů, které vybočují z normality naší společnosti a jsou spojeny s rizikovým chováním. Ve školním prostředí, a zvláště u dětí, se jedná o chování, kterým vystavují v riziko sami sebe nebo své nejbližší okolí.
Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování.  Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.
Na preventistu se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků.
 
Oblasti rizikového chování
• Záškoláctví
• Šikana a extrémní projevy agrese
• Návykové látky – drogy
• Rizikové chování v dopravě
• Poruchy příjmu potravy
• Alkohol, tabák  a děti školního věku
• Drogová závislost
• Syndrom týraného dítěte – CAN
• Kyberšikana
• Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
• Vandalismus
• Krádeže
 Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí
• Netolismus
• Sebepoškozování
•  Nová náboženská hnutí
•  Rizikové sexuální chování
•  Příslušnost k subkulturám
• Domácí násilí
•  Hazardní hraní
 
Školní metodik prevence: Mgr. Jana Antecká 
tel. 596 542 217, email – jana.antecka@zsdoubrava.cz
konzultační hodiny: PO – 16.00 – 16.30 hod
                             ST – 11.45 – 12.15 hod
 
Další odkazy:
https://www.seznamsebezpecne.cz/desatero
www.seznamsebezpecne.cz…20 min film „Na Hory“ Braňa Holička, příběh o tom, co může dětem způsobit brouzdání na internetu

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg

Edupage