Environmentální výchova

Doba, ve které žijeme, je do jisté míry poznamenána poškozením životního prostředí. Generace našich dětí budou v budoucnu denně stavěny před problémy ekologického rázu a nebude jiná možnost, než se s nimi více či méně úspěšně vypořádat. Ekologie přestává být záležitostí ekologů a stává se součástí života nás všech. Proto se i my snažíme žáky vychovávat k nezištné pomoci přírodě, odpovědnosti za své chování a jednání vůči životnímu prostředí a utváření pozitivního vztahu k přírodě.

Od školního roku 2008/2009 je environmentální výchova na naší škole vyučována jako samostatný předmět v 9. ročníku. Žáci se vzdělávají např. v oblastech ekologie a ekosystémů, poznávají způsoby likvidace a recyklace odpadů, vlivy automobilismu na prostředí, ochranu přírody a zvířat, funkce zeleně v krajině a další.

S příchozím příznivým počasím jsou jednotlivé třídy připraveny vyrazit z lavic ven a zúčastnit se brigády v okolí školy. Čeká nás hrabání listí i sběr odpadků v okolí školy. Pravidelně se staráme o zeleň ve škole (přesazování a hnojení pokojových rostlin).

Naše škola je zapojena do celorepublikového projektu RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět! Cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. A tak v rámci tohoto projektu sbíráme baterie, vysloužilé elektrospotřebiče a mobily. Získáváme tak body, které měníme za odměny pro žáky. 

Jako každý rok plánujeme i nyní účast žáků na různých ekologických soutěžích a akcích (Ukliďme Česko, Den zvířat a Den Země,….). Ve školním roce 2015/2016 žáci jednotlivých tříd navštívili ZOO v Ostravě, Dinopark v Doubravě, Odisbus s propagací ekologické dopravy, dále filmový festival T-film s tématikou ekologie, trvale udržitelného rozvoje a ochrany fauny a flory. Také k nám přijela pojízdná výstava Tonda Obal na cestách s informacemi o recyklaci odpadů.

Žáci naší školy se v roce 2017 připojili k petici za zákaz dovozu trofejí zvířat do České republiky. Všichni příznivci ochrany přírody a zvířat měli možnost petici podepsat a vyjádřit tak svůj nesouhlas proti trofejním lovcům, kteří pro zábavu zabíjejí pro nás vzácná zvířata (nosorožce, žirafy, lvy, zebry, slony,…) Věříme, že tímto alespoň trochu pomůžeme k přežití četných druhů divokých zvířat. 

Od školního roku 2016/2017 máme předplacený časopis GREEN LIFE. Cílem časopisu je pravdivě informovat o reálné situaci životního prostředí, ohrožených druzích zvířat, o lidech, kteří zasvětili své životy ochraně světového přírodního dědictví, ale také o skutečných hrozbách a příčinách devastace, či vymírání divoké přírody. Časopisy jsou k dispozici ve škole. I starší čísla si žáci mohou kdykoli půjčit k přečtení. Čtením podporujeme ochranu deštných pralesů!

A kdo je ptákem roku 2019 ? Česká ornitologická společnost vyhlásila HRDLIČKU DIVOKOU . Na stránkách  https://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2019_01.pdf se dozvíte více podrobností o hrdličce. Na chodbě v 1.patře najdete zvláštní číslo časopisu Ptačí svět, který je tradičně věnovaný právě aktuálnímu druhu.

Nezapomeňte také podpořit stromy, které máte rádi. Více na www.stromroku.cz .

I nadále pokračujeme ve sběru baterií, elektrospotřebičů a starých mobilních telefonů. V loňském roce jsme v rámci RECYKLOHRANÍ nasbírali 20 kg baterií a odvezlo se 120 kg elektrozařízení. Jaké výsledky budou ve školním roce 2018/2019? 

Přehled akcí a aktuální výsledky všech soutěží můžete sledovat na našich webových stránkách a na nástěnce v přízemí školy. 

Mgr. Markéta Hanáková

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg