Projekty

Název projektu : Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu : MAP III – ORP ORLOVÁ

Odkaz na dokument – Projekt MAP III

Název projektu : Nová kotelna pro ZŠ Doubrava

Název projektu : Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název projektu: Učíme se v přírodě při ZŠ Doubrava                                   

Akceptační číslo: 1190700280

Příjemce podpory: Obec Doubrava

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava stávající zahrady základní školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o dendrofón a expozici dřeva, pozorovací zahradnické centrum a kompost. Součástí budou také vyvýšené záhony, škola stopování a pařeniště.

Ozdravné pobyty dle kódu programu: ŽPZ/05/2018

Dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/05/2018“

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj (dále MSK). 

  • Dotace je  MSK  poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace.
  • Uznatelné náklady na osobu činí nejvýše 400,- Kč,  na den v průměru za daný ozdravný pobyt (tj.  4.400,- Kč/12 dnů).
  • Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 12 kalendářních dnů,
  • Realizace projektu byla zahájena nejdříve dnem  1.10.2018 a projekt bude ukončen do 30.4.2020
  • Celková výše dotace z MSK na tento projekt činí 244.800,- Kč pro Základní školu Doubrava

Dotační program byl  schválen usnesením rady    MSK  a Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo  poskytnutí dotace  na  zasedání  dne 13. 6. 2019.

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg