Výchovné poradenství

Výchovný poradce ZŠ Doubrava – Mgr. Kristina Sýkorová

Konzultační hodiny: ST – 14.00 – 14.30 hod
                             ČT – 10.00 – 10.30 hod

E-mail: kristina.sykorova@zsdoubrava.cz
Tel.: 596 542 217

Plán činnosti – výchovný poradce

Oblast přípravy na střední školy a učiliště

 • vedení evidence vycházejících žáků 
 • seznámení žáků s termíny zkoušek na střední školy a učiliště
 • termíny talentových zkoušek na střední školy a učiliště
 • nutnost potvrzení zdravotní způsobilosti žáka pro zvolený obor (před odesláním přihlášek)
 • průběžné informace o možnostech studia na středních odborných školách, gymnáziích a učilištích
 • kontrola přípravy žáků na přijímací zkoušky
 • metodická pomoc učitelům při sledování dispozic u žáků
 • v rámci předmětu OV – program volba povolání
 • zajištění administrativní části – atlasy školství, letáky, brožury, nástěnka volba povolání v IX. třídě
 • v rámci nabídek SŠ, SOU pořádání besed se zástupci jednotlivých typů škol 
 • účast na Dnech otevřených dveří škol 
 • účast na Burze povolání 

Oblast výchovných a vzdělávacích problémů žák

 • zajištění vyšetření na PPP Karviná a SPC Karviná (dle návrhů třídních učitelů, případně rodičů)
 • evidence žáků s SVP
 • vypracování IVP pro integrované žáky
 • evidence  žáků s mimořádným nadáním
 • zajištění včasného kontrolního vyšetření žáků s SVP
 • kontrola navýšené dotace hodin pro žáky s SVP
 • spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků
 • spolupráce s lékaři, policií, úřadem práce
 • poradenská činnost pro žáky – návaznost na schránku důvěry – děti s poruchami chování, se znaky sociální nepřizpůsobivosti, s vnitřními konflikty, děti v náročných životních situacích
 • spolupráce s metodikem prevence školy – Irena Hubaczová

Oblast spolupráce s rodiči

 • spolupráce při vyšetření žáků na PPP, SPC
 • účast na výchovné komisi
 • informace pro rodiče vycházejících žáků o možnostech studia (třídní schůzky, individuální schůzky dle potřeby – konzultační hodiny VP)

Oblast sebevzdělávání

 • účast výchovného poradce na akcích pořádaných PPP Kaviná, Orlová , SPC Karviná

Oblast spolupráce s vedením školy, s ostatními učiteli

 • na pedagogických poradách řešení problémů, metodická pomoc – vždy uvedeno v zápise z porady
 • podílení se na školní atmosféře, zdravém klimatu školy a na funkčních mezilidských vztazích – mezi žáky, žák – učitel, rodič – učitel, rodič – rodič, učitel – učitel

V Doubravě dne 5. 9. 2017 
výchovný poradce

Informace pro rodiče a žáky o možnostech studijních oborů po ukončení základní školní docházky


http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vzdelani.cz/
http://www.occupationsguide.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg