Školní družina

 • důležitý výchovný partner rodiny a školy
 • plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
 • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
 • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

Cíl

Připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji.

Režim práce školní družiny

11.50 – 12.15 příprava na oběd, hygiena, oběd
12.15 – 13.00 odpočinkové činnosti spontánní, skupinové
13.00 – 15.00 činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci, zájmové a rekreační činnosti
15.00 – 16.00 didaktické hry, odpočinkové hry, odchody dětí domů
13.45 – 14.00 odjezdy dětí domů mikrobusem

Vzhledem k místním podmínkám je hlavní činnost narušena odjezdy dětí domů mikrobusem, proto se plánovaná činnost realizuje pouze v nejbližším okolí školní družiny.

Základní částka úplaty ve školní družině a podmínky splatnosti

Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění.

Úplata se bude hradit na účet ZŠ – 86-6016100257/0100, VS: rodné číslo dítěte, prvních 6 čísel, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.

1. platba 600,- Kč (září – prosinec) splatnost 30. září

2. platba 900,- Kč (leden – červen) splatnost 31. ledna

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny ZŠ Doubrava č.546

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 25 žáků.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší, než umožňuje celková kapacita školní družiny, rozhoduje ředitel školy o přijetí žáka do školní družiny na základě následujících kritérií:

1. Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. třídy, kteří mají zaměstnané oba rodiče (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání).

2. Žáci 3. třídy budou přijati do školní družiny, pokud toto přijetí nadále umožní kapacita školní družiny a za předpokladu, že mají zaměstnané oba rodiče (škola může opět požadovat potvrzení o zaměstnání).

3. Žáci, kteří dojíždějí z místa trvalého pobytu, mají nárok na přijetí do školní družiny přednostně.

4. Do školní družiny v případě převýšení její kapacity nebudou přijímáni žáci, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní (alespoň jeden z nich), nebo matka je na mateřské dovolené a žáci, kteří plně nevyužívají provozní dobu školní družiny a pravidelně nebo často odcházejí ze školní družiny ihned po obědě.

5. V případě, že se v průběhu školního roku do školní družiny bude hlásit nový žák, který bude plně využívat služeb školní družiny, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky do školní družiny, pokud se změní podmínky a nebude splňovat daná kritéria.

6. Pro žáky 4. a 5. tříd odpolední družina pouze v případě volné kapacity.

Činnosti ŠD

Odpočinková činnost

 • klidové hry, odpočinkové hry
 • četba, poslech

Rekreační činnost

 • slouží k regeneraci sil
 • aktivní odpočinek s pohybovou, spontánní činností

Zájmová činnost

 • rozvíjí osobnost žáka
 • umožňuje žákům seberealizaci
 • řízené činnosti kolektivní i individuální

Rukodělné činnosti

 • rozvoj manuální dovednosti, seznámení se s různými pracovními postupy, práce s různými materiály ( papír, dřevo plast ), konstrukční práce, montáž a demontáž, hry se stavebnicí, vyšívání, vaření

Přírodovědná činnost

 • seznámení se se základy přírodních věd, pěstování citu k přírodnímu prostředí, jeho ochrana, poznávání přírody, pěstitelské práce, ekologické aktivity

Esteticko – Výchovná činnost

 • aktivně formuluje vztah dětí k estetickým hodnotám, rozvíjí kreativitu, podporuje emocionální složku osobnosti, zejména výtvarné činnosti, hudba, film, literatura, divadlo 

Sportovní činnost

 • rozvoj fyzické zdatnosti, pěstování psychické zdatnosti, sebepoznávání dětí

Společensko – vědní činnost

 • rozšíření poznatků o společnosti, jeji historii i tradici, jazykové znalosti, historie, folklor, sběratelství ( vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou, časopisy )

Sebeobslužná činnost

 • návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, děkování, oslovení, udržování čistoty a pořádku

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023-2024

„Přátelé jsou jako knihy, nepoužíváš je pořád, ale víš, kde jsou, když je potřebuješ.“

 

PODZIMNÍ KOUZLENÍ

ZÁŘÍ

Cíl: orientace v prostoru ŠD, nejbližšího okolí, seznámení se s bezpečností a řádem ŠD, spoluvytváření pravidel soužití v ŠD, rozvoj přátelských vztahů

 • seznámení se s novými kamarády, adaptace dětí
 • seznamovací hry, kolektivní hry
 • bezpečná cesta do školy a ze školy
 • pohybové hry v přírodě, pobyt venku
 • zážitky z prázdnin, prostorová kresba, malba
 • výzdoba prostor ŠD

 

ŘÍJEN

Cíl: prohlubování znalostí o přírodě, chápání změn v přírodě, uvědomování si významu prací a činností spojených s podzimem

 • ochrana přírody
 • pobyt v přírodě, sledování změn v přírodě
 • sběr přírodnin, tvoření z přírodnin (koláže, dekorace, tisky)
 • zvířata a ptáci na podzim, vypravování si, práce s encyklopediemi

 

LISTOPAD

Cíl: rozvoj všestrannosti dětí, uvědomování si důležitosti práce své i ostatních, podpora jejich zájmu o přírodu

 • vycházky okolím, pozorování změn přírody, vypravování si
 • tvořivé činnosti, práce s textilem, kartonem
 • modelování, tisky z přírodnin
 • výroba dekorací z přírodnin

                                                                                                                                                                                         

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE:                                                                        

Svět draků, Rej strašidel, výstava zahrádkářů             

KOUZELNÝ ZIMNÍ ČAS                              

 

PROSINEC

Cíl: rozvoj znalostí o tradicích a zvycích, aktivní prožívání, uvědomování si radosti, prožívání emocí

 • seznámení se se zvyky a tradicemi Vánoc
 • adventní čas, koledování, pečení perníčků
 • výroba vánočních dekorací, zdobení
 • vánoční dílnička, vánoční výstavka
 • kolektivní činnosti, vzájemná pomoc a spolupráce při činnostech a tvoření

 

LEDEN

Cíl: rozvoj pohybu, péče o své zdraví, uvědomování si významu aktivního pohybu, otužování se

 • hry na sněhu, zimní sporty, otužování
 • péče o ptáky v zimě, krmítko, krmelec
 • pozorování změn v přírodě, stopy na sněhu
 • soutěžení ve stolních a společenských hrách, kvízy, rébusy

 

ÚNOR

Cíl: rozvoj představivosti, fantazie, prohlubování znalostí o zvycích a tradicích

 • výroba karnevalových masek, dekorací
 • masopustní zvyky, krajové tradice
 • soutěživé hry, sportovní činnosti
 • malba, kresba zimních motivů

                                                                                                   

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE:

Vánoční výstavka s dílničkou, Sněhulák 100x jinak, Puzzliáda

JARO ČARUJE, BARVY MALUJE

BŘEZEN

Cíl: význam knih, jejich využití, rozvoj čtenářské gramotnosti, prohlubování znalostí o přírodě

 • besedování o knihách, návštěva knihovny
 • četba, poslech, ilustrace
 • zvyky, tradice jara, vypravování si
 • výroba jarních dekorací, tvoření z recyklovatelných materiálů
 • pozorování změn jarní přírody, poznávání jarních rostlin a bylin
 • sázení a přesazování rostlin, péče o rostlin

DUBEN

Cíl: zásady první pomoci, prohlubování znalostí o bezpečnosti a pravidlech silničního provozu, pravidlech potřebných pro bezpečnost v běžné životě

 • dopravní soutěže, kvízy, rébusy
 • sportovní hry a soutěže s plněním úkolů
 • ochrana zdraví, bezpečnost a vzájemná ohleduplnost při hrách venku a na hřišti
 • dodržování pravidel, tolerance
 • ochrana životního prostředí, separace, třídění odpadů

KVĚTEN

Cíl: posilování citové vazby k rodině, vyjadřování pocitů, uvědomování si smyslu čestného jednání v životě, tolerance, empatie

 • vypravování si o rodině, vztazích, vazbách, kamarádství
 • tvoření dárků pro maminky, kreativní tvorba
 • pobyt a hry v přírodě, společenské hry, pohybové hry

ČERVEN

Cíl: využití nových poznatků, zkušeností, dovedností, podpora vzájemných kamarádských vztahů, účelné trávení volného času

 • rekreace dětí, pobyt venku, kolektivní hry, soutěžení
 • tvoření z korálků, provázků, náramky přátelství
 • batikování, tisk a malba na textil
 • cestování prstem po mapě, prázdninová místa

                                                                                                                           PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE:

Velikonoční výstavka s dílničkou, Den Země, Čarodějnický den, Radovánky

        

 

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg