Školní družina

 • důležitý výchovný partner rodiny a školy
 • plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
 • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
 • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

Cíl

Připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji.

Režim práce školní družiny

11.50 – 12.15 příprava na oběd, hygiena, oběd
12.15 – 13.00 odpočinkové činnosti spontánní, skupinové
13.00 – 15.00 činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci, zájmové a rekreační činnosti
15.00 – 16.00 didaktické hry, odpočinkové hry, odchody dětí domů
13.45 – 14.00 odjezdy dětí domů mikrobusem

Vzhledem k místním podmínkám je hlavní činnost narušena odjezdy dětí domů mikrobusem, proto se plánovaná činnost realizuje pouze v nejbližším okolí školní družiny.

Základní částka úplaty ve školní družině a podmínky splatnosti

Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění.

Úplata se bude hradit na účet ZŠ – 86-6016100257/0100, VS: rodné číslo dítěte, prvních 6 čísel, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.

1. platba 400,- Kč (září – prosinec) splatnost 30. září

2. platba 600,- Kč (leden – červen) splatnost 31. ledna

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny ZŠ Doubrava č.546

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 25 žáků.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší, než umožňuje celková kapacita školní družiny, rozhoduje ředitel školy o přijetí žáka do školní družiny na základě následujících kritérií:

1. Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. třídy, kteří mají zaměstnané oba rodiče (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání).

2. Žáci 3. třídy budou přijati do školní družiny, pokud toto přijetí nadále umožní kapacita školní družiny a za předpokladu, že mají zaměstnané oba rodiče (škola může opět požadovat potvrzení o zaměstnání).

3. Žáci, kteří dojíždějí z místa trvalého pobytu, mají nárok na přijetí do školní družiny přednostně.

4. Do školní družiny v případě převýšení její kapacity nebudou přijímáni žáci, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní (alespoň jeden z nich), nebo matka je na mateřské dovolené a žáci, kteří plně nevyužívají provozní dobu školní družiny a pravidelně nebo často odcházejí ze školní družiny ihned po obědě.

5. V případě, že se v průběhu školního roku do školní družiny bude hlásit nový žák, který bude plně využívat služeb školní družiny, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky do školní družiny, pokud se změní podmínky a nebude splňovat daná kritéria.

6. Pro žáky 4. a 5. tříd odpolední družina pouze v případě volné kapacity.

Činnosti ŠD

Odpočinková činnost

 • klidové hry, odpočinkové hry
 • četba, poslech

Rekreační činnost

 • slouží k regeneraci sil
 • aktivní odpočinek s pohybovou, spontánní činností

Zájmová činnost

 • rozvíjí osobnost žáka
 • umožňuje žákům seberealizaci
 • řízené činnosti kolektivní i individuální

Rukodělné činnosti

 • rozvoj manuální dovednosti, seznámení se s různými pracovními postupy, práce s různými materiály ( papír, dřevo plast ), konstrukční práce, montáž a demontáž, hry se stavebnicí, vyšívání, vaření

Přírodovědná činnost

 • seznámení se se základy přírodních věd, pěstování citu k přírodnímu prostředí, jeho ochrana, poznávání přírody, pěstitelské práce, ekologické aktivity

Esteticko – Výchovná činnost

 • aktivně formuluje vztah dětí k estetickým hodnotám, rozvíjí kreativitu, podporuje emocionální složku osobnosti, zejména výtvarné činnosti, hudba, film, literatura, divadlo 

Sportovní činnost

 • rozvoj fyzické zdatnosti, pěstování psychické zdatnosti, sebepoznávání dětí

Společensko – vědní činnost

 • rozšíření poznatků o společnosti, jeji historii i tradici, jazykové znalosti, historie, folklor, sběratelství ( vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou, časopisy )

Sebeobslužná činnost

 • návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, děkování, oslovení, udržování čistoty a pořádku

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021-2022

„Jedině děti vědí, co hledají.“   Antoine de Saint-Exupéry

HRAJEME SI S PODZIMEM

ZÁŘÍ    

Cíl: rozvíjení přátelských vztahů, spoluvytváření pravidel soužití ve ŠD, orientace v prostoru ŠD a nejbližšího okolí, seznámení se s bezpečností a řádem ŠD

–         adaptace dětí, seznámení se s novými kamarády školní družiny

–         vyprávění o vzájemných vztazích, chování k sobě navzájem, chování k dospělým

–         hrajeme seznamovací, kolektivní a pohybové hry

–         bezpečná cesta do školy a ze školy, zásady bezpečnosti při pobytu venku

–         práce s recyklovatelným materiálem, výzdoba prostor ŠD

ŘÍJEN  

Cíl: chápání změn v přírodě, uvědomování si významu prací a činností spojených s podzimem, prohlubování znalostí o přírodě

–         zásady chování v přírodě, ochrana přírody

–         povídání si o zvířatech a jejich podmínkách k životu

–         vytváření návyků a znalostí dětí v oblasti enviromentální výchovy

–         pobyt v přírodě, hry v přírodě

–         vycházky okolím, pozorování změn v přírodě

–         vyrábíme koláže z přírodnin, dekorace, tisky z přírodnin

LISTOPAD    

Cíl: rozvíjení všestrannosti dětí, podpora jejich zájmu o přírodu, okolní dění, uvědomování si důležitosti práce své i ostatních

–         prohlubování kamarádských vztahů v kolektivu

–         povídání si o podzimu a přípravě přírody na zimní období

–         sběr kaštanů pro zvířátka

–         tvořivé, výtvarné činnosti, koláže z přírodnin

–         práce s knihou, encyklopediemi, obrázky

–         povídání si o zvířatech, OŽP

–         pobyt v přírodě, vycházky okolím

                                                                                                                          

MRAZIVÁ ZIMA

PROSINEC    

Cíl: aktivní prožívání zvyků a tradic Vánoc, uvědomování si radosti, prožívání emocí

–         Vánoce v historii, tradice, zvyky, význam upevňování tradic

–         společné vyrábění dekorací, dárků

–         zdobení školní družiny, vzájemná pomoc a spolupráce

–         adventní čas, zážitky s čertem a Mikulášem

–         vánoční tvoření, výtvarná dílnička, vánoční výstavka

–         poslech koled, vánočních písní, zpívání u stromu

–         hrajeme společenské a komunikační hry

LEDEN    

Cíl: otužování se, uvědomování si významu aktivního pohybu, péče o své zdraví, rozvoj pohybu

–         zimní radovánky, sportování na sněhu, hry na sněhu a se sněhem

–         otužování se, péče o své zdraví

–         vycházky zimní přírodou, pozorování změn přírody, sledování stop na sněhu

–         pečujeme o zvířata a ptáky v zimě, staráme se o krmítka

–         malujeme zimní motivy, zdobíme okna, modelujeme

ÚNOR    

Cíl: rozvíjení představivosti, fantazie, prohlubování znalostí o zvycích, tradicích

–         Josefovský průvod, Masopust

–         vyprávíme si o karnevalových tradicích, masopustních zvycích

–         vyrábíme karnevalové masky, dekorace

–         soutěžíme, sportujeme, závodíme

–         pokračujeme v upevňování kamarádských vztahů

–         pobyt v zimní přírodě, otužování, prevence

                                                                                                                              

VÍTÁME JARO

BŘEZEN  

Cíl: rozvíjení čtenářské gramotnosti, význam knih, jejich využití, prohlubování znalostí o přírodě

–         pozorujeme změny jarní přírody, poznáváme jarní rostliny

–         všímáme si probouzejících stromů a rostlin

–         tvoříme drobné dekorace s jarní tématikou

–         vyprávíme si o velikonočních zvycích a tradicích

–         navštívíme knihovnu, četba, poslech, ilustrace

–         soutěžíme, luštíme, plníme kvízy

DUBEN    

Cíl: prohlubování znalostí o bezpečnosti, pravidlech silničního provozu, pravidlech potřebných pro bezpečnost v běžném životě, zásady první pomoci

–         povídáme si o bezpečnosti her, jak se chovat chování na silnici, hřišti, důležitost bezpečnostních pomůcek

–         chráníme své zdraví, ohleduplnost – hry venku a na hřišti

–         dopravní výchova formou her, kvízů a soutěžení

–         Den Země, Mezinárodní den ptactva – chráníme životní prostředí, třídíme odpadky, poznáváme ptáky okolí

–         vycházky okolím, pozorování změn přírody

KVĚTEN  

Cíl: posilování citové vazby k rodině, vyjadřování pocitů, uvědomování si smyslu čestného jednání v životě, tolerance, empatie

–         tvoříme dárky pro maminky, kreativní tvorba s výtvarným materiálem

–         povídáme si o rodině, vztazích, kamarádství, tvoříme strom života

–         kresba na chodník, prostorová malba

–         pobyt, hry v přírodě a na zahradě, smyslový chodník

–         sportujeme na hřišti, učíme se hry s pravidly

ČERVEN    

Cíl: podporování vzájemných kamarádských vztahů, účelné trávení volného času, využívání nových poznatků, zkušeností, dovedností

–         rekreace dětí a pobyt venku, veselé hry, soutěžení a plnění úkolů

–         tvoření náramků přátelství, batikování triček na prázdniny

–         oslavujeme den dětí hrou

–         těšíme se na prázdniny          

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg