POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název:

Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Zřizovatel školy: Obec Doubrava, Doubrava 599, 735 33 Doubrava

Organizace byla zřízena za účelem poskytování základního a zájmového vzdělávání

Organizační struktura:

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Jana Ošeldová (v případě nepřítomnosti zastupuje zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Ciosková)

Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Doubrava č. 546

735 33 Doubrava

Úřední hodiny:
Pracovní dny 7:00 – 14:30
V době hlavních prázdnin upraveno

Telefonní čísla:

Ředitelna- 596 549 105

Sborovna – 596 542 217

Email:

zsdoubrava@gmail.com,

jana.oseldova@zsdoubrava.cz

Adresa internetové stránky:

www.zsdoubrava.cz

Adresa e-podatelny:

E-mail: zsdoubrava@zsdoubrava.cz

ID datové schránky: rpemkyg

Účet organizace:

Číslo účtu/kód banky: 86-6016100257/0100

Identifikační čísla:

IČO: 750 26 350

Žádost o informace:

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace. Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností:

Stížnost adresujte řediteli školy, jde-li o zaměstnance školy. Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížností, kdo šetřil, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížností: stížnosti bez nutnosti šetření – do 10 dnů

                                           stížnosti při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné líčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými). Stížnost je vyřízena uskutečněním opatřením k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.


Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání děti, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných


Výroční zprávy:

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace

Prohlášení o přístupnosti webových stránek najdete ZDE.

  Kontaktní údaje

Telefon ředitelna:      +420 596 549 105
E-mail vedení:            zsdoubrava@gmail.com
Telefon sborovna:      +420 596 549 105
E-mail sekretariát:    zsdoubrava@zsdoubrava.cz
Telefon jídelna:          +420 596 549 064
Telefon družina:        +420 731 945 619

  Adresa školy

Základní škola Doubrava, okres Karviná,
příspěvková organizace

Doubrava č. 546, Doubrava, 735 33
IČ: 750 26 350
Datová schránka: rpemkyg

Edupage